Algemene Voorwaarden

Voorwaarden per 18 december 2023:

Algemene voorwaarden Prijsvrij Vakanties per 18 december 2023

Voorwaarden met boekdatum 21 juni t/m 17 december:

Algemene voorwaarden Prijsvrij Vakanties 21 juni t/m 17 december2023

Voorwaarden met boekdatum 15 januari 2021 t/m 20 juni 2023:

Algemene voorwaarden Prijsvrij Vakanties 15 januari 2021 t/m 20 juni 2023

Voorwaarden met boekdatum vóór 15 januari 2021:

Algemene voorwaarden Prijsvrij Vakanties t/m 15 januari 2021

Deze Algemene Voorwaarden van Prijsvrij Vakanties gelden naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden en de (eventuele) voorwaarden van de bij de reis betrokken Dienstverlener(s). Van Prijsvrij Vakanties’ Diensten kan slechts gebruik worden gemaakt door een Hoofdboeker die eerst kennis heeft genomen van alle toepasselijke voorwaarden en die de toepasselijke voorwaarden zonder voorbehoud heeft aanvaard. Zonder deze aanvaarding is het technisch onmogelijk door te gaan met het boekingsproces. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 18 december 2023.

Artikel 1 Definities en werkingssfeer

1.1 Definities

De volgende definities hebben dezelfde betekenis in het enkelvoud of het meervoud.

·  Prijsvrij Vakanties: Prijsvrij.nl B.V., m.h.o.d.n. Prijsvrij.nl en Prijsvrij.be, Burgemeester Loeffplein 5-3e etage, 5211 RX ‘s‑Hertogenbosch, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52562824.

·  Hoofdboeker: Een natuurlijk- of rechtspersoon die een of meer van de op de Website aangeboden Diensten reserveert, bestelt en/of koopt voor zichzelf en/of één of meerdere medereizigers.

·  Dienstverlener: Een leverancier van Diensten, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, touroperators (reisorganisatoren), autoverhuurbedrijven
en verzekeringsmaatschappijen.

·  Website: De website www.prijsvrij.nl en www.prijsvrij.be.

·  Dienst: Een op de Website aangeboden dienst, zoals het boeken van vervoersdiensten, accommodatiediensten, autoverhuurdiensten en pakketreizen.

·  Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Prijsvrij Vakanties.

·  Bijzondere Voorwaarden: De voorwaarden die van toepassing zijn op de activiteiten van de Dienstverleners waarmee de Hoofdboeker separaat akkoord is gegaan.

·  Pakketreissom: De door of namens de Dienstverlener gepubliceerde prijs voor accommodatie en vervoer (incl. eventueel via de Dienstverlener bijgeboekte transfer(s), bagage en/of autohuur).

·  Reissom: Het totaal aan Prijsvrij Vakanties verschuldigde bedrag bestaande uit de Pakketreissom en eventuele aanvullende - anders dan via de Dienstverlener bijgeboekte - producten zoals verzekeringen, parkeerplaats, autohuur, servicepakket, kortingen, toeslagen, bijdrage Calamiteitenfonds, SGR bijdrage, creditcardkosten reserveringskosten, wijzigingskosten etc.

1.2 Werkingssfeer

Prijsvrij Vakanties biedt de mogelijkheid reisdiensten te boeken op de Website, in het bijzonder pakketreizen, vliegtickets, accommodatie, autohuur en verzekeringen. Prijsvrij Vakanties treedt alleen op als doorverkoper van verschillende Dienstverleners en wordt geen partij bij de (pakket)reisovereenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden en leveren van de Diensten.

Het aanbieden en leveren van Diensten is ook onderworpen aan de Bijzondere Voorwaarden van de bij de reis betrokken Dienstverleners die tijdens het boekingsproces ter beschikking van de Hoofdboeker worden gesteld.

Artikel 2 Boeken via de Website

2.1 Juridische bevoegdheid van de Hoofdboeker

De Website helpt de Hoofdboeker bij het vinden van reisproducten en bij het maken van de gewenste reserveringen, en bemiddelt bij de daarmee gemoeide transacties met de Dienstverleners. De Hoofdboeker dient tenminste 18 jaar oud te zijn, juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan, en deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

De Hoofdboeker is financieel aansprakelijk voor zijn/haar activiteiten op de Website, met inbegrip van mogelijk gebruik van klantnaam en wachtwoord. De Hoofdboeker staat er voor in dat de op de Website ingevulde informatie over de Hoofdboeker en eventuele medereizigers correct en accuraat is en dat de Hoofdboeker de toepasselijke voorwaarden en/of kennisgevingen onverwijld na boeking deelt en blijft delen met eventuele medereizigers.

2.2 Betaling

Prijsvrij Vakanties hanteert twee betalingstermijnen:

·       Indien de Hoofdboeker meer dan 6 weken voor vertrek boekt, volstaat een niet-restitueerbare aanbetaling die (Dienstverlener afhankelijk) wordt berekend als percentage (over het algemeen 25% tot 50%) van de Pakketreissom. Kosten van eventuele aanvullende producten (verzekeringen, parkeerplaats, autohuur, transfer, servicepakket, kortingen etc.) moeten bij boeking volledig (100%) worden voldaan en komen dus bovenop de aanbetaling. Het aanbetalingsbedrag verschilt per Dienstverlener en kan worden geraadpleegd tijdens het boekingsproces en/of in de algemene voorwaarden van de betreffende Dienstverlener. Uiterlijk 6 weken voor vertrek dient de Reissom in zijn geheel te zijn voldaan.

·       Indien de Hoofdboeker binnen 6 weken voor vertrek boekt, dan betaalt de Hoofdboeker meteen de volledige Reissom (100%).

Ook indien door Prijsvrij Vakanties wordt afgeweken van het door de reisorganisator/aanbieder gehanteerde aanbetalingsbedrag c.q. percentage geldt in geval van annulering het door de reisorganisator/aanbieder gehanteerde aanbetalingsbedrag zoals vermeld in haar voorwaarden voor de berekening van de annuleringskosten.

Met het afronden van de boeking(saanvraag) en het accepteren van de toepasselijke voorwaarden, maakt de Hoofdboeker een definitieve en onherroepelijke boeking(saanvraag) en gaat de Hoofdboeker een betalingsverplichting aan.

Een geheel of gedeeltelijk niet betalen door de Hoofdboeker leidt tot schorsing van de uitvoering van de (pakket)reis. De Hoofdboeker is aansprakelijk voor alle uit een dergelijke schorsing voortvloeiende kosten.

2.3 Reserveren, annuleren en wijzigen

Indien de Hoofdboeker binnen 24 uur na het plaatsen van de boeking(saanvraag) geen bericht van ontvangst van de boeking (saanvraag) heeft ontvangen, dient contact opgenomen te worden met Prijsvrij Vakanties via het e-mailadres contact@prijsvrij.nl.

De boekingsbevestiging, die de essentiële elementen zoals de omschrijving van de bestelde Dienst(en) en de prijs samenvat, wordt niet later dan 10 dagen na de besteldatum aan de Hoofdboeker verzonden per e-mail of post.

Alle op de boekingsbevestiging vermelde informatie wordt geacht door de Hoofdboeker te zijn aanvaard, als de Hoofdboeker hiertegen niet binnen 8 dagen heeft geprotesteerd per e-mail aan contact@prijsvrij.nl. Tegen de informatie kan alleen worden geprotesteerd in zoverre deze afwijkt van de boeking(saanvraag).

Prijsvrij Vakanties helpt graag met een stoelreservering en/of het bijboeken van bagage. Voor deze dienst rekent Prijsvrij Vakanties, naast de door de luchtvaartmaatschappij gehanteerde kosten voor het bijboeken van bagage dan wel vastleggen van uw stoel, € 10,00 administratiekosten per verzoek tot bijboeken.

Verzoeken tot reservering, wijziging of annulering kunnen om misverstanden te voorkomen uitsluitend schriftelijk door de Hoofdboeker worden gedaan via contact@prijsvrij.nl.

2.3.1 Annuleren

Met het voltooien van het boekingsproces via de Website is sprake van een definitieve boeking(saanvraag) met betalingsverplichting. Indien de Hoofdboeker onverhoopt de reis wenst te annuleren, dan worden, naast de annuleringskosten (percentage gefixeerde schadevergoeding over de Pakketreissom) zoals vermeld in de voorwaarden van de betreffende Dienstverlener, de volledige (100%) kosten in rekening gebracht voor de eventueel via Prijsvrij Vakanties bijgeboekte producten. Naast bedoelde annuleringskosten brengt Prijsvrij Vakanties € 20,00 administratiekosten per annulering in rekening. Het totaalbedrag van annuleringskosten bedraagt maximaal eenmaal de Reissom.

Prijsvrij Vakanties zal niet eerder tot restitutie overgaan dan na instemming door de betrokken Dienstverlener. Terugbetaling zal uitsluitend plaatsvinden op het bankrekeningnummer waarvan bij de boeking(saanvraag) gebruik is gemaakt. Wanneer is betaald met een creditcard, dan dient een bankrekeningnummer op naam van de Hoofdboeker aan Prijsvrij Vakanties te worden doorgegeven voor de restitutie.

2.3.2 Wijzigingen (omboeking)

Na boeking is het wijzigen van een reis niet altijd mogelijk is en, indien wijziging wel mogelijk is, dat hier aanzienlijke kosten mee gemoeid kunnen zijn. Prijsvrij Vakanties doet haar uiterste beste de kosten te beperken maar kan soms niet om hoge wijzigingskosten heen. Naast de kosten van de betreffende Dienstverlener brengt Prijsvrij Vakanties € 20,00 wijzigingskosten per keer in rekening.

Wijzigingsverzoeken kunnen door de Hoofdboeker tot uiterlijk 6 weken voor vertrek schriftelijk worden ingediend. Wijzigingsverzoeken binnen 6 weken voor vertrek worden niet in behandeling genomen.

Tot het moment dat door Prijsvrij Vakanties en/of de Dienstverlener middels verzending van een nieuwe boekingsbevestiging schriftelijk is ingestemd met een verzoek tot wijziging of omboeking van de reis dient er vanuit te worden gegaan dat wijziging of omboeking niet mogelijk is en blijft de ongewijzigde reisovereenkomst van kracht.

2.4 Kennisgevingen en verstrekken van reisbescheiden

De reisbescheiden en eventuele kennisgevingen worden door/via Prijsvrij Vakanties uitsluitend in digitale vorm – via “MijnPrijsvrij” - verstrekt of verzonden aan het door de Hoofdboeker bij reservering opgegeven e-mailadres.

2.5 Reisbeperkingen, administratieve-, en/of gezondheidsvoorschriften

Administratieve- en/of gezondheids-voorschriften en/of andere (reis)beperkingen die gelden voor het maken van een reis zijn onder meer beschikbaar op de Website, www.nederlandwereldwijd.nl en de Reisapp van Buitenlandse Zaken en douane.

Het is de verantwoordelijkheid van de Hoofdboeker zich (mede ten behoeve van medereizigers), voorafgaand aan boeking, tot het moment van vertrek als tijdens de reis te (blijven) informeren over alle geldende voorschriften op zowel de (eind)bestemming als eventuele tussenstop en/of overstap locaties.

Het is de verantwoordelijkheid van de Hoofdboeker zich (mede ten behoeve van medereizigers)  tijdig en adequaat te informeren over mogelijke voorschriften met betrekking tot politie, douane en gezondheid voor de reis, zoals paspoort, nationale identiteitskaart, ouderlijke toestemming, visa, medische verklaringen, vaccinaties, vaccinatieverklaringen, etc. voor zowel de (eind)bestemming als eventuele tussenstop en/of overstap locaties.

Het paspoort is in alle landen te gebruiken als geldig reisdocument. Met een Nederlandse- of Belgische identiteitskaart kan slechts naar een beperkt aantal landen gereisd worden.

In sommige landen dient een paspoort geldig te zijn tot meer dan 6 maanden na de retourdatum.

Ieder kind heeft een eigen geldig reisdocument nodig, ongeacht de leeftijd. Het “bijschrijven” van kinderen in het paspoort van een meerderjairge is niet toegestaan.

Mogelijke consequenties van het niet naleven van voorschriften of het zich niet (tijdig) juist informeren, zoals het niet in staat zijn op de aangegeven datum te vertrekken, zijn voor rekening en risico van de Hoofdboeker.

Artikel 3 Diensten

Prijsvrij Vakanties handelt uitsluitend namens en in naam van de Dienstverleners met betrekking tot het aanbieden en leveren van Diensten, treedt alleen op als doorverkoper/bemiddelaar en wordt nimmer partij bij een overeenkomst tussen Dienstverlener en de Hoofdboeker.

Het doel van dit artikel is algemene uitgangspunten te verstrekken over de Diensten van de Dienstverleners ter informatie van de Hoofdboeker. Deze uitgangspunten zijn niet uitputtend en vervangen niet de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverleners die onverkort van toepassing zijn.

3.1 Luchtvervoer

3.1.1 Luchtvervoervoorwaarden

Luchtvervoer wordt separaat aangeboden of is onderdeel van een pakketreis. Luchtvervoer is onderworpen aan de Bijzondere Voorwaarden van de betrokken Dienstverlener.

Het is de verantwoordelijkheid van de Hoofdboeker dat hij/zij en eventuele medereizigers voldoen aan de instructies van de bij de reis betrokken Dienstverlener, in het bijzonder met betrekking tot inchecktijden. Prijsvrij Vakanties adviseert ten behoeve van het inchecken tenminste drie uur van tevoren aanwezig te zijn.

Voor retourvluchten is het – zeker in geval van terugvluchten van buiten Europa - vaak verplicht de retourvlucht bij de luchtvaartmaatschappij te herbevestigen niet later dan 72 uur voor de beoogde datum van de vlucht. Het is de verantwoordelijkheid van de Hoofdboeker de retourvlucht tijdig te herbevestigen. De Hoofdboeker krijgt dan eveneens te horen of de vertrekdatum of vertrektijd is veranderd.

Prijsvrij Vakanties wijst de Hoofdboeker op het feit dat indien een retourvlucht is geboekt en geen gebruik wordt gemaakt van (een deel van) de heenvlucht, de luchtvaartmaatschappij de retourvlucht kan annuleren.

In het geval van chartervluchten en/of vluchten die onderdeel zijn van een pakketreis, worden de naam van de luchtvaartmaatschappij, de vliegschema’s, de typen vliegtuigen, het reisschema en mogelijke tussenstops slechts gecommuniceerd onder voorbehoud en als indicatie voor de heen- en retourvluchten van de reis. Deze zaken kunnen onderhevig zijn aan wijziging, en tijden kunnen tot 24 uur voor vertrek worden verschoven, zelfs na bevestiging.

Prijsvrij Vakanties wijst er op dat luchtvaartmaatschappijen in sommige gevallen zwangere vrouwen weigeren die naar oordeel van het luchtvaartpersoneel vanwege een te vergevorderd stadium van de zwangerschap een risico met zich brengen van een vroegtijdige bevalling tijdens de vlucht.

Kinderen jonger dan 2 jaar krijgen geen eigen stoel toegewezen in het vliegtuig, tenzij de kosten worden voldaan voor een volledig aparte stoel. Deze bepaling geldt indien kinderen tijdens de gehele duur van de reis, zowel op de vertrekdatum als op de retourdatum, jonger zijn dan 2 jaar. Luchtvaartmaatschappijen eisen dat kinderen die op de retourdatum ouder zijn dan 2 een retourticket dienen te hebben tegen kindertarief. Eventuele aanvullende kosten komen voor rekening van de Hoofdboeker.

Kinderen jonger dan 14 jaar zonder begeleiding worden niet vervoerd.

Prijsvrij Vakanties en de eventueel bij de uitvoering van de (pakket)reis betrokken Dienstverleners maken gebruik van zogenaamde ‘low-costtickets’ die over het algemeen voordeliger zijn dan reguliere vliegtickets naar de betreffende bestemmingen. Betreffende tickets kennen geen of een minieme marge en zijn over het algemeen niet te wijzigen en in geval van annulering zijn 100% annuleringskosten verschuldigd. Op grond hiervan heeft de Hoofdboeker en/of zijn/haar eventuele medereizigers geen recht op teruggave van luchthavenbelastingen bij annulering.

3.1.2 Speciale tarieven

Voor het boeken van vluchten via de Website kunnen geen punten of vouchers van enig bonusprogramma worden aangewend.

Sommige luchtvaartmaatschappijen bieden speciale tarieven voor kinderen jonger dan 2 jaar, kinderen en ouderen. Deze kortingen zijn afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en de betreffende vlucht, de beschikbaarheid van stoelen en de leeftijd van de passagiers. De korting voor het kindertarief wordt niet automatisch toegepast. Het is mogelijk dat het kindertarief hetzelfde is als het op de Website genoemde volwassenentarief.

3.1.3 Aansprakelijkheid

In veel gevallen is de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor overlijden, persoonlijke letsel en voor andere schade beperkt door het nationale recht, door een internationaal Verdrag voor luchtvervoer, of door de eigen voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.

3.1.4 Elektronisch ticket (online inchecken)

Over het algemeen maken luchtvaartmaatschappijen gebruikt van een elektronisch ticket (e-ticket). Bij de meeste luchtvaartmaatschappijen kan vanaf 48-24 uur voor vertrek online worden ingecheckt en bij veel luchtvaartmaatschappijen is dit zelfs verplicht. Ga naar de website van de airline zelf om online in te checken. Indien het mogelijk is om online in te checken staan de hiervoor benodigde inloggegevens in Mijn Prijsvrij of op de reisbescheiden. Ondanks dat Prijsvrij Vakanties iedereen aanraadt om online in te checken, is het ook nog steeds mogelijk om op de luchthaven in te checken. Sommige airlines berekenen daarvoor een toeslag.

Eventuele door de Hoofdboeker of eventuele medereizigers via de (online omgeving van) de luchtvaartmaatschappij doorgevoerde wijzigingen komen voor eigen rekening en risico. Voor eventuele gevolgen van dergelijke wijzigingen voor de uitvoering van de Pakketreis is Prijsvrij Vakanties en/of de reisorganisator niet aansprakelijk.

3.2 Accommodatie

Accommodatie wordt separaat aangeboden of als onderdeel van een pakketreis. Deze diensten vallen onder de Bijzondere Voorwaarden van de verhuurders van de accommodatie. De accommodatie is over het algemeen pas beschikbaar op de dag van aankomst vanaf 16:00 uur en dient vóór 10:00 uur te worden verlaten, ongeacht de (gewijzigde) aankomsttijd of vertrektijd.

3.2.1 Duur van de reis

De dag van vertrek en de dag van terugkeer behoren tot de duur van de reis. De eerste dag en de laatste dag worden in het algemeen aan vervoer besteed. In geval van een door de Dienstverlener doorgevoerde (schema)wijziging, en de eerste en/of laatste dag/nacht worden verkort door een late aankomst of een vroeg vertrek, vindt geen restitutie plaats.

3.2.2 (Sterren)classificatie

De indicatie van het comfortniveau dat in de beschrijvingen op de Website wordt toegekend aan hotels komt overeen met een (sterren)classificatie op basis van lokale standaarden in het land van verblijf, hetgeen kan afwijken van Nederlandse normen. Deze (sterren)classificatie wordt slechts ter indicatie verstrekt. Het kan gebeuren dat, om technische redenen, om redenen van overmacht of door toedoen van een derde, de oorspronkelijk geboekte accommodatie wordt vervangen door een accommodatie van dezelfde categorie die soortgelijke diensten levert maar niet eenzelfde (sterren)classificatie heeft. In dat geval vindt geen restitutie plaats.

3.2.3. Maaltijden

Indien maaltijden deel uitmaken van het vakantiearrangement, hangt het aantal maaltijden af van het aantal overnachtingen en het moment van aankomst en vertrek.

Over het algemeen is de verzorging onderverdeeld in de volgende categoriëen: Logies (LG): alleen overnachting.Logies en ontbijt (LO): overnachting en ontbijt. Halfpension (HP): overnachting, ontbijt en diner. Volpension (VP): overnachting, ontbijt, lunch en diner. All inclusive (AI): overnachting, maaltijden, lokale alcoholische dranken en frisdranken en vaak ook snacks. Lokale autoriteiten hanteren in sommige gevallen een maximum aantal alcoholische dranken.

Als één of meer maaltijden niet kunnen worden genoten bijvoorbeeld als gevolg van de (de wijziging van) tijdschema’s van de luchtvaartmaatschappijen of een andere vervoerder, wordt geen restitutie verleend.

Ouders wordt aangeraden om speciale voeding voor baby’s mee te brengen, aangezien dit ter plaatse niet altijd voorhanden is.

3.2.4 Belastingen, heffingen en toeslagen

De lokale autoriteiten kunnen aanvullende belastingen, heffingen of toeslagen opleggen (toeristenbelasting, etc.), die ter plaatse dienen te worden voldaan. De Hoofdboeker is verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke aanvullende belastingen, heffingen of toeslagen. De door Prijsvrij Vakanties tijdens boeking gegeven inschatting van de ter plaatse betalen belastyingen, heffingen of toeslagen zijn kosten zoals deze bekend zijn bij Prijsvrij Vakanties op het moment van boeken en kunnen bijvoorbeeld als gevolg van wisselkoersen of aanpassingen in lokale wet- en regelgeving wijzigen.

3.3 Autohuur

De autohuurdiensten worden separaat aangeboden of als onderdeel van een pakketreis. Deze diensten vallen onder de Bijzondere Voorwaarden van de verhuurders van voertuigen.

3.3.1 Creditcard (borg en kosten)

Wanneer het voertuig wordt opgehaald, dient de ten tijde van de boeking opgegeven hoofdbestuurder aanwezig te zijn met creditcard. De Hoofdboeker, hoofdbestuurder en eventuele medebestuurders dienen de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverlener te controleren alsmede (op voorhand) welke creditcard(s) worden geaccepteerd en of de bestedingslimiet voldoende is om de borg en kosten te voldoen.

Indien de hierboven uiteengezette voorschriften niet in acht worden genomen stelt de Dienstverlener het voertuig niet ter beschikking, maar wordt wel de volledige prijs in rekening gebracht.

3.3.2 Toeslagen

Voor de verhuur van voertuigen in bepaalde landen brengen bepaalde Dienstverleners automatisch kosten in rekening voor het aftanken nadat het voertuig is teruggebracht. Daarnaast brengen bepaalde Dienstverleners een toeslag in rekening als winterbanden worden gebruikt.

Tenzij anders is overeengekomen, dient het voertuig te worden teruggebracht naar het filiaal waar de auto werd opgehaald, anders brengt de Dienstverlener een “one way” toeslag in rekening

3.3.3 Annulering

Indien de Hoofdboeker de reservering annuleert worden de annuleringskosten bepaald conform de annuleringsvoorwaarden van de betrokken verhuurmaatschappij.

3.4 Plaatselijke toeristische activiteiten

De plaatselijke toeristische activiteiten worden separaat aangeboden of als onderdeel van een pakketreis. Deze diensten vallen onder de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverlener van deze plaatselijke activiteiten. De diensten zijn niet overdraagbaar, en komen niet voor restitutie of wijziging in aanmerking.

3.4.1 Activiteiten

Het kan voorkomen dat bepaalde door de Dienstverlener aangeboden activiteiten die worden weergegeven in de beschrijving op de Website worden geannuleerd of niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden, overmacht, verblijf buiten het seizoen, regels omtrent (volks)gezondheid of wanneer het aantal vereiste deelnemers voor de activiteit niet wordt bereikt. Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s.

3.5 Pakketreizen

Pakketreizen worden aangeboden en uitgevoerd door derden. Prijsvrij treedt in dergelijke gevallen slechts op als bemiddelaar. Pakketreizen vallen onder de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverlener van deze reizen. De verkoop van pakketreizen wordt beheerst door artikelen 7:500 t/m 7:513 BW. Deze bepalingen worden aangevuld door de volgende bijzondere bepalingen.

3.5.1 Boeking(saanvraag) / reservering

De acceptatie door de Dienstverlener van de door de Hoofdboeker op de Website gemaakte boeking(saanvraag), hangt af van de beschikbaarheid van de pakketreis en, meer in het algemeen, van elke omstandigheid die in de weg kan staan aan de uitvoering van de gemaakte boeking(saanvraag). Dienstverleners zijn niet gehouden redenen te geven voor een weigering om een boeking(saanvraag) te accepteren.

Aanvaarding door de Dienstverlener zal worden geformaliseerd door het versturen van een boekingsbevestiging, binnen tien dagen nadat een boeking(saanvraag) door de Hoofdboeker wordt geplaatst. Uitzondering hierop zijn reizen die nog handmatig gecontroleerd dienen te worden op prijs en beschikbaarheid.

Indien de reis niet meer beschikbaar is of wanneer de Reissom uiteindelijk hoger uitvalt dan kan de Hoofdboeker de boekings(aanvraag) annuleren en wordt het reeds betaalde bedrag uiterlijk binnen 10 werkdagen gerestitueerd.

3.5.2 Prijzen

De op de Website gepresenteerde reisbeschrijvingen specificeren, voor elke reis, de bij de prijs inbegrepen diensten. Prijzen worden gegeven in Euro’s.

Indien accommodatie deel uitmaakt van de pakketreis, worden prijzen berekend op basis van het aantal overnachtingen en niet op basis van het aantal hele dagen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn prijzen exclusief verzekering, luchtvaartdiensten, ruim- en handbagage, vervoer van de luchthaven naar de accommodatie, visa- en vaccinatiekosten of eventuele persoonlijke kosten (was, telefoon, dranken, roomservice, fooi, etc), alsmede exclusief excursies of gebruik van sportfaciliteiten, of meer in het algemeen alle niet uitdrukkelijk in de reserveringsbevestiging genoemde kosten.

De op de Website getoonde prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen gelden niet voor reeds geaccepteerde reserveringen, tenzij deze meer dan 30 dagen vóór de beoogde vertrekdatum zijn gemaakt, om redenen die verband houden met fluctuaties in brandstofprijzen, of met wettelijke belastingen, of met de wisselkoersen.

In het geval van een prijswijziging om één van de redenen genoemd in de vorige alinea, worden dergelijke wijzigingen slechts doorgevoerd in verhouding tot het aandeel ervan in de berekening van de prijs van de pakketreis.

3.5.3 Aansprakelijkheid

Pakketreizen worden verstrekt door derden. In het geval dat Prijsvrij Vakanties volgens het Burgerlijk Wetboek wordt opgevat als de reisorganisator voor de pakketreis, zal Prijsvrij Vakanties’s aansprakelijkheid op dezelfde wijze zijn gelimiteerd als bepaald in de Bijzondere Voorwaarden of in een Verdrag dat de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van de dienstverlener toestaat.

Prijsvrij Vakanties’ aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit andere oorzaken dan het overlijden of de verwonding van de Hoofdboeker en/of een eventuele medereiziger is beperkt tot ten hoogste driemaal de Reissom, zoals bepaald artikel 7:509 lid 2 BW, tenzij Prijsvrij Vakanties opzet of grove schuld te verwijten valt, in welk geval de aansprakelijkheid niet beperkt is.

3.6 Foto’s, illustraties en informatie

Prijsvrij Vakanties spant zich tot het uiterste in om foto’s, illustraties en infomatie(teksten) te verstrekken die de Hoofdboeker een beeld geven van de aangeboden Diensten. Het doel van deze foto’s, illustraties en informatie(teksten) is het aan de Hoofdboeker illustreren van het niveau van de accommodatie of de mate van comfort en ze mogen niet worden opgevat als een toezegging die dit doel ontstijgt.

3.7 Verzekeringen

Verzekeringen maken geen deel uit van de op de Website genoemde prijzen. Prijsvrij Vakanties raadt de Hoofdboeker aan ofwel tegelijk met de boeking ofwel separaat een verzekering af te sluiten die de gevolgen van bepaalde gevallen van annulering dekt en een aanvullende polis die dekking biedt voor bepaalde bijzondere risico’s zoals (repatriëring)kosten in het geval van een ongeluk of ziekte. Indien de Hoofdboeker niet gelijktijdig met boeking een reis- en annuleringsverzkering afsluit gaat Prijsvrij Vakanties er van uit dat de Hoofdboeker voor zichzelf en eventuele medereizigers elders vorenbedoelde verzekeringen heeft afgesloten.

Indien de Hoofdboeker gebruik maakt van een of meer op het moment van boeking aangeboden verzekeringsproducten geldt  dat de risico’s die door deze polissen worden gedekt, evenals de kosten en het dekkingsbedrag, op de Website slechts ter indicatie worden verstrekt. In het geval dat een of meer verzekeringspolissen worden afgesloten, heeft de van Prijsvrij Vakanties ontvangen boekingsbevestiging te gelden als polis. Claims dienen in overeenstemming met de polisvoorwaarden rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij te worden ingediend.

Artikel 4 Prijzen

Tenzij anders bepaald worden de prijzen van de op de Website getoonde Diensten uitgedrukt in Euro’s, inclusief luchthavenbelasting en exclusief eventuele lokale belastingen door de autoriteiten in sommige landen.

De prijs van de op de Website bestelde diensten dient te worden betaald hetzij aan Prijsvrij Vakanties, die een dergelijke betaling in ontvangst neemt namens de Dienstverleners, of direct aan de Dienstverlener via het doorgeven van het creditcardnummer van de Hoofdboeker middels een beveiligd betalingssysteem.

Artikel 5 Klachten

Meld klachten over de reis of het verblijf direct (in deze volgorde) aan:

1.      De receptie van de Dienstverlener (bijvoorbeeld het hotel), en;

2.      de reisleiding ter plaatse, en;

wanneer de klacht niet direct kan worden opgelost laat de klacht ter plaatse dan altijd schriftelijk vastleggen in een klachtenrapportage en neem tijdens de reis direct contact op met:

3.      Prijsvrij Vakanties via contact@prijsvrij.nl.

Als de Hoofdboeker niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht niet op de door de organisator aangegeven wijze verricht en de dienstverlener of de organisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, komt het eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) te vervallen.

Indien de klacht tijdens de reis niet kan worden opgelost dient uiterlijk binnen twee maanden na de reis een schriftelijke klacht, voorzien van de relevante bewijsstukken waaronder het ter plaatse opgemaakte klachtenrapport, per e-mail te worden ingediend via contact@prijsvrij.nl.

Prijsvrij Vakanties zal de klacht doorzenden aan de betrokken Dienstverlener. Zodra de periode van twee maanden is verstreken of niet is voldaan aan de door Prijsvrij Vakanties en/of de Dienstverlener voorschreven klachtenprocedure, wordt een klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Prijsvrij Vakanties

Prijsvrij Vakanties handelt als doorverkoper namens en in naam van bij de reis betrokken Dienstverleners. Prijsvrij Vakanties is nimmer aansprakelijk met betrekking tot Diensten die zijn geboekt bij een of meer Dienstverleners.

Prijsvrij Vakanties is niet aansprakelijk als en voor zover de Hoofdboeker en/of eventuele medereizigers in staat is zijn schade te claimen onder een verzekeringspolis, zoals een reis- en/of annuleringsverzekering, danwel enige Europese of nationale regeling.

Artikel 7 Cessie ter incasso / (vol)machtiging

De Hoofdboeker cedeert hierbij, mede namens eventuele medereizigers – onder meer doch niet uitsluitend ten behoeve van een doeltreffende uitvoering van het in artikel 22 van de EU Richtlijn 2015/2302 bedoelde verhaalrecht - bij voorbaat aan Prijsvrij Vakanties alle aanspraken op betalingen en/of schadevergoedingen inclusief de daarmee samenhangende voor- en nevenrechten, welke overdracht Prijsvrij Vakanties hierbij bij voorbaat aanvaardt, waar de Hoofdboeker en eventuele medereizigers jegens een afzonderlijke Dienstverlener aanspraak op kan/kunnen maken, voor zover betrekking hebbende op enige met de boeking via Prijsvrij Vakanties samenhangende Dienst, en voor zover - voorwaardelijk en onder de opschortende voorwaarde dat – Prijsvrij Vakanties de betreffende aanspraken op betalingen en/of schadevergoedingen (reeds) aan de Hoofdboeker en/of zijn/haar eventuele medereizigers heeft voldaan en/of voorgeschoten. Ook geeft de Hoofdboeker, mede namens eventuele medereizigers, Prijsvrij Vakanties volmacht om namens de Hoofdboeker en eventuele medereizigers alles te doen wat Prijsvrij Vakanties nuttig en nodig acht om de aanspraken op betalingen en/of schadevergoedingen jegens de Dienstverlener te effectueren. Het gaat hierbij ook, doch niet uitsluitend, om rechtshandelingen namens de Hoofdboeker en/of medereizigers. Wat de Hoofdboeker, mede namens medereizigers, Prijsvrij Vakanties toestaat mag Prijsvrij Vakanties op haar beurt ook aan derden overlaten. Deze volmacht is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.

Artikel 8 Toepasselijk recht

Op de met Prijsvrij Vakanties gesloten overeenkomsten en afgenomen Diensten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in ‘s‑Hertogenbosch is bevoegd te oordelen over elk geschil voortvloeiend uit de interpretatie en/of uitvoering ervan.

Artikel 9 Gebruiksvoorwaarden Website

De informatie, software, producten en diensten die op de Website worden aangeboden kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Prijsvrij Vakanties kan op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen in de informatie aanbrengen en doet dat regelmatig. In geen geval zal Prijsvrij Vakanties en/of een Dienstverlener aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte en/of gevolgschade die samenhangt met het gebruik van de Website of met vertraging of onmogelijkheid om de Website te gebruiken.

Artikel 10 Slotbepalingen

Als Prijsvrij Vakanties op enig moment niet één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden inroept, dient dit niet te worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht een van deze bepalingen op een later tijdstip alsnog in te roepen.

In het geval dat een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, zal de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden geschouwd, zonder de geldigheid van de andere bepalingen aan te tasten, tenzij de bepaling die nietig wordt verklaard essentieel en bepalend is.