JavaScript staat uit in je instellingen. Zet JavaScript aan om gebruik te maken van Prijsvrij.nl.
Algemene actievoorwaarden Prijsvrij
Een vraag over deze reis?
Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact met
ons op:

Algemene actievoorwaarden Prijsvrij 

1. Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze algemene actievoorwaarden (hierna “Algemene Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op alle door Prijsvrij.nl B.V. (hierna “Prijsvrij Vakanties”) te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen, winacties en andersoortige acties (hierna “de Actie”). Naast deze Algemene Actievoorwaarden gelden per Actie eventueel aanvullende voorwaarden (hierna “Aanvullende Actievoorwaarden”), die bij de betreffende Actie zullen worden gepubliceerd. Deze Algemene Actievoorwaarden en de Aanvullende Actievoorwaarden worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Actievoorwaarden”.
 • 1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de Aanvullende Actievoorwaarden geldt hetgeen in de Aanvullende Actievoorwaarden is opgenomen.
 • 1.3 Door deelname aan een Actie verklaart de deelnemer kennis genomen te hebben van en akkoord te zijn met de Actievoorwaarden.

2. Aanbieder

De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door Prijsvrij.nl B.V., gevestigd aan het Burgemeester Loeffplein 5 te ’s-Hertogenbosch.

3. Deelname

 • 3.1 De deelnemer kan deelnemen aan een Actie gedurende de actieperiode. Deze actieperiode staat bij de Actie vermeld.
 • 3.2 Prijsvrij Vakanties behoudt het recht om spellen zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken, te verlengen of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze de verplichting te hebben tot een schadevergoeding aan de deelnemers.
 • 3.3 Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij de aanmelding voor de Actie of vóór het uitreiken van een prijs kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht.
 • 3.4 Bij de Actie zal vermeld worden op welke wijze aan de Actie kan worden deelgenomen en hoe vaak aan de Actie kan worden deelgenomen.
 • 3.5 De deelnemer dient
  • a. een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben; en
  • b. de gevraagde (contact-)gegevens en informatie volledig en correcte op te geven;
 • 3.6 Indien deelnemer als prijswinnaar van een Actie wordt geselecteerd stemt hij in met het gebruik en/of de openbaarmaking van zijn profielfoto, op welke wijze dan ook, in verband met promotionele activiteiten door Prijsvrij Vakanties.

4. Deelnamekosten

Tenzij anders vermeld in de Aanvullende Actievoorwaarden, zijn aan deelname aan de Actie enkel communicatiekosten verbonden. De communicatiekosten bedragen maximaal € 0,45 per deelname.

5. Bepaling van de winnaars

 • 5.1 Tenzij anders vermeld in de Aanvullende Actievoorwaarden zullen de winnaars, afhankelijk van het soort Actie, op onpartijdige en aselecte wijze, bijvoorbeeld door een computerprogramma of door een onafhankelijke medewerker van Prijsvrij Vakanties, worden aangewezen.
 • 5.2 Bij de Actie wordt aangegeven hoeveel trekkingen er plaatsvinden, wanneer trekkingen plaatsvinden en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.

6. Bekendmaking van de winnaars

 • 6.1 De winnaars ontvangen per post, per e-mail of per telefoon bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer. Indien vermeld in de Aanvullende Actievoorwaarden bij de Actie wordt de winnaar bekend gemaakt via het spel en/of op de website/social media.
 • 6.2 Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
 • 6.3 Prijsvrij Vakanties neemt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand nadat de uitslag bekend is geworden via de opgegeven contactgegevens contact op met de winnende deelnemer(s). Indien een winnaar niet kan worden bereikt, zal Prijsvrij Vakanties een volgende winnaar aanwijzen op dezelfde wijze als waarop de oorspronkelijke winnaar werd aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de prijs, dan wel op enige vergoeding of compensatie.
 • 6.4 Prijsvrij Vakanties kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres door de deelnemer.

7. Prijzen

 • 7.1 Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn.
 • 7.2 De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Prijsvrij Vakanties is niet aansprakelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs, noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 • 7.3 Een gewonnen prijs is persoonlijk, uniek en niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor contant geld, goederen en/of diensten. Bij weigering of niet-aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden Actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 • 7.4 Indien een prijs onverhoopt niet beschikbaar is, zal de winnaar een vervangende prijs ontvangen. De winnaar kan dan geen aanspraak maken op de oorspronkelijke prijs, dan wel op enige vergoeding of andere compensatie.
 • 7. 5Binnen enkele weken na bekendmaking van de uitslag worden de prijzen aan de winnaars verzonden of persoonlijk overhandigd. De winnaar dient zich op verzoek van Prijsvrij Vakanties te kunnen identificeren.
 • 7.6 Indien de te winnen prijs een reis betreft dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum) en komen een eventuele reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld.

8. Kortingsvouchers

 • 8.1 Acties die bestaan uit kortingsvouchers gelden niet in combinatie met andere acties of kortingsvouchers, kortingsvouchers zijn niet stapelbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • 8.2 Gewonnen kortingsvouchers kunnen niet worden gebruikt voor of in mindering worden gebracht op reeds gemaakte boekingen.
 • 8.3 Kortingsvouchers zijn éénmalig inwisselbaar, eventuele restbedragen komen te vervallen.
 • 8.4 Tenzij anders vermeld in de Aanvullende Actievoorwaarden zijn kortingsvouchers geldig tot één jaar na uitgifte. Prijsvrij Vakanties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor te laat ingewisselde vouchers.

9. Kansspelbelasting

Over de gewonnen bedragen of kortingen die tijdens de Actie beschikbaar worden gesteld, hoeft geen kansspelbelasting te worden betaald.

10. Medewerking deelnemers

Prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal Prijsvrij Vakanties gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Prijsvrij Vakanties is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

11. Uitsluiting deelname

 • 11.1 Na het winnen van een prijs in een Actie van Prijsvrij Vakanties is de winnaar vervolgens gedurende de overige looptijd van het spel niet meer in staat om nogmaals dezelfde prijs te winnen.
 • 11.2 Medewerkers van Prijsvrij Vakanties en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname.
 • 11.3 Prijsvrij Vakanties behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname of te diskwalificeren, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelen jegens Prijsvrij Vakanties of derden.
 • 11.4 Deelnemers met een postadres buiten de EU worden uitgezonderd van deelname.
 • 11.5 Deelnemers jonger dan 18 jaar zijn niet gerechtigd deel te nemen aan een Actie.

12. Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich er tevens mee akkoord te zijn dat zijn of haar gegevens aan de prijzensponsor(s) en eventuele andere partners van de Actie ter beschikking worden gesteld. De deelnemer heeft op elk moment het recht te verzoeken dat zijn of haar gegevens uit de database worden verwijderd.

13. Aansprakelijkheid

 • 13.1 Behalve in geval van opzet of grove schuld is Prijsvrij Vakanties niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer en/of winnaar als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:
        a. het niet kunnen deelnemen aan de Actie;
        b. uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
        c. gebreken aan de prijs;
        d. gebruik van de geleverde prijs;
        e. te late ontvangst van de prijs;
        f. geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs;
        g. beschadiging of vermissing van de prijs tijdens verzending;
        h. het niet gebruik kunnen maken van de prijs;
        i. de inontvangstneming van de prijs door een niet-bevoegde persoon.
 • 13.2 Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten in door Prijsvrij Vakanties openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Prijsvrij Vakanties niet tegengeworpen worden en op geen enkele wijze een verplichting voor Prijsvrij Vakanties in het leven roepen.

14. Wijzigingen

 • 14.1 Prijsvrij Vakanties behoudt zich het recht voor om deze Algemene Actievoorwaarden en de Aanvullende Actievoorwaarden van een specifieke Actie eenzijdig te wijzigen, zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
 • 14.2 Een herziene versie van de Actievoorwaarden zal zo snel mogelijk bij de Actie bekend worden gemaakt dan wel anderszins worden gecommuniceerd.
 • 14.3 Prijsvrij Vakanties behoudt zich het recht voor om Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde, prijzen, Actieperiode en/of Aanvullende Actievoorwaarden te wijzigen

15. Klachten

 • 15.1 Klachten over een Actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan: Prijsvrij.nl B.V., Burgemeester Loeffplein 5, 5211RX 's-Hertogenbosch.
 • 15.2 Bij het indienen van een klacht dient duidelijk te worden vermeld:
  1. a. om welke Actie het gaat;
  2. b. via welk medium de Actie bekend is gemaakt;
  3. c. de inhoud van de klacht.
 • 15.3 Prijsvrij Vakanties zal binnen 30 dagen reageren op een correct ingediende klacht.

16. Slot

 • 16.1 Indien de Actie gekwalificeerd kan worden als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt de Actie georganiseerd in overeenstemming met deze Gedragscode.
 • 16.2 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
 • 16.3 In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Prijsvrij Vakanties.