Privacy Statement

Bij Prijsvrij.nl vinden we het erg belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan daarom zorgvuldig en discreet om met persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

In dit privacy statement beschrijven Prijsvrij.nl B.V. en Prijsvrij Development B.V. (hierna: “Prijsvrij.nl” of “wij”), hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze websites en andere diensten.
Wij stellen vast hoe en welke gegevens van je worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken en bewaren uitsluitend de persoonsgegevens die door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Uitsluitend geautoriseerd personeel in ons bedrijf heeft toegang tot deze gegevens.
Wij zullen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

De door jou verstrekte gegevens worden alleen doorgegeven aan samenwerkende derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door jou afgenomen diensten/producten, bijvoorbeeld in het geval van een reservering. Al onze dienstverleners, zoals bijvoorbeeld touroperators en vliegmaatschappijen, zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens volgens de privacywetgeving van de Europese Unie.

Klantgegevens

Gegevens van de hoofdboeker

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, IP-adres, eventuele inloggegevens voor je Mijn Prijsvrij account.

Gegevens van het reisgezelschap*

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit

Gegevens van de thuisblijver*

Naam, telefoonnummer

Informatie over je reserveringen, boekingen en aankopen

Prijs, reisdata, bijgekochte extra’s als verzekeringen / bagage etc, reserveringsgeschiedenis, informatie over de organisatie van je reis zoals reispapieren, bijzondere persoonsgegevens** bijv. over je gezondheid of voorkeuren op basis van je etnische achtergrond etc.

* Deze gegevens verwerken wij alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst en kunnen met dat doel ook aan derden vertrekt worden. Je bent zelf verantwoordelijk dat deze gegevens rechtmatig aan ons worden verstrekt en gebruikt kunnen worden voor de omschreven doelen.

** Bijzondere persoonsgegevens zoals over uw gezondheid of etnische achtergrond worden onder de AVG / GDPR gezien als ‘bijzondere categorieën van persoonsgegevens’. Wij zullen je expliciete toestemming vragen alvorens wij deze gegevens registreren. Uitsluitend geautoriseerd personeel in ons bedrijf heeft toegang tot deze gegevens. Het gebruik en/of delen van deze gegevens wordt enkel gedaan voor het door jou aangegeven doel, zoals bijvoorbeeld het organiseren van speciale assistentie tijdens je reis, het zoeken naar faciliteiten die aansluiten bij je medische behoeften of voorkeuren in maaltijden tijdens de vlucht.

Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens

Het verwerken van klantgegevens is noodzakelijk voor de algehele afhandeling van de reservering. Naast onze eigen administratieve doeleinden is het noodzakelijk dat wij een touroperator de reisgegevens doorgeven ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Contactgegevens zijn nodig om je te kunnen bereiken in het geval van wijzigingen. 

Deze persoonsgegevens verwerken we ook voor onze gerechtvaardigde belangen om een betere dienstverlening en aanbiedingen voor onze klanten te ontwikkelen, om onze klantenservice aan te scherpen en om te analyseren om zo de inhoud en het ontwerp van onze websites te kunnen verbeteren.

Bewaartermijn

De bovenstaande klantgegevens bewaren wij over het algemeen 7 jaar in verband met verplichte wettelijke termijnen en om eventuele (juridische) geschillen op te lossen.

Klantgegevens van een boeking die niet is voltooid worden 30 dagen bewaard t.b.v. eventuele administratieve en/of informatieverstrekkende doeleinden.

Inloggegevens van een Mijn Prijsvrij account worden bewaard zolang het account actief is. Mocht je jouw account willen verwijderen kan dat door een e-mail te sturen naar privacy@prijsvrij.nl

 

Informatie over je bezoek op onze website

Wanneer je onze websites bezoekt kunnen we je IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website en surfgedrag vastleggen. Daarnaast verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën tijdens je bezoek zoals de laatst bekeken vakanties en favorieten. Bekijk voor meer informatie over ons cookie-gebruik: www.prijsvrij.nl/cookies

Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we voor onze gerechtvaardigde belangen om een betere dienstverlening en aanbiedingen voor onze klanten te ontwikkelen, om onze klantenservice aan te scherpen en om de inhoud en het ontwerp van onze websites te kunnen verbeteren.

Bewaartermijn

Voor de bewaartermijn van de afzonderlijke cookies zie www.prijsvrij.nl/cookies.

De rest van de gebruikte data gebruiken we enkel geanonimiseerd waardoor deze niet te herleiden zijn naar een persoon.


Communicatie met ons

E-mail, chat en telefoon

Als je ons een e-mail stuurt of met ons chat via onze websites of social media, registreren wij deze communicatie. Net zoals telefoongesprekken met onze (reserverings-)medewerkers.

Nieuwsbrief

Je voorkeur over het wel / (tijdelijk) niet ontvangen van onze nieuwsbrief wordt bewaard. Daarnaast kunnen wij inzien wanneer je onze e-mails opent of hierin iets aanklikt.

Delen van accommodaties / vakanties

Op onze website bieden wij de mogelijkheid aan om via een formulier informatie op onze website te delen. Bijvoorbeeld een (favoriete) accommodatie of vakantie.

Social media, reviews, acties en klantonderzoek

Reacties op onze social media- en reviewkanalen kunnen worden bewaard. Alle inschrijvingen voor acties, prijsvragen en klantenonderzoek worden geregistreerd.

Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens

De bovenstaande verwerkingen zijn noodzakelijk om met je te kunnen communiceren, je een betere dienstverlening aan te kunnen bieden, de klantenservice te verbeteren en om je updates en speciale aanbiedingen te sturen op basis van je interesses.

Bewaartermijn

E-mail, chat en telefoon

De bovenstaande klantgegevens bewaren wij over het algemeen 7 jaar omdat we in verband met wettelijke termijnen verplicht zijn deze gegevens te bewaren.

Nieuwsbrief

Je voorkeur over het wel / (tijdelijk) niet ontvangen van onze nieuwsbrief wordt bewaard. Indien je meer dan 1 jaar geen digitale nieuwsbrief van ons hebt geopend wordt je profiel automatisch op non-actief gezet.

Delen van accommodaties / vakanties

Deze gegevens worden 30 dagen bewaard.

Social media, reviews, acties en klantonderzoek

Social media gegevens worden bewaard zo lang jij daar bij het desbetreffende medium toestemming tot geeft.
Reviews bewaren wij zolang wij dit nodig achten om je in staat te stellen deze diensten te gebruiken of om deze diensten aan je te leveren.
Voor acties en klantonderzoeken bewaren je (gecombineerde) gegevens maximaal 5 jaar voor marketingdoeleinden vanaf moment van ontstaan van de gegevens.


Informatie van touroperators en leveranciers

Persoonsgegevens die wij van onze touroperators en leveranciers bewaren kunnen bestaan uit contactgegevens, adresgegevens, IBAN nummer, KvK nummer en SEPA ID.

Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens 

Administratieve en financiële doeleinden zoals het opstellen van overeenkomsten. Daarnaast de mogelijkheid om contact op te nemen ten behoefte van informatievoorziening of -aanvraag.

Bewaartermijn

De bovenstaande klantgegevens bewaren wij over het algemeen 7 jaar na beëindiging overeenkomst of na afwikkeling van lopende zaken, in verband met verplichte wettelijke termijnen en om eventuele (juridische) geschillen op te lossen.

 

Jouw rechten

Via onze Functionaris Gegevensbescherming kan je een beroep doen op alle rechten die je volgens de privacywetgeving hebt. Hiervoor kan je contact opnemen via privacy@prijsvrij.nl.

Recht op inzage 

Je hebt het recht om inzage te verkrijgen in je persoonsgegevens die wij verwerken. Wij zullen een uitdraai maken van het systeem / systemen waarin je persoonsgegevens voorkomen en je deze toesturen.

Recht op rectificatie en aanvulling 

Je hebt het recht je gegevens te rectificeren indien deze onvolledig zijn en/of fouten bevatten. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan. Bij rectificaties op lopende dossiers kunnen (administratieve) kosten worden berekend. 

Recht op vergetelheid 

Je hebt het recht je persoonsgegevens te laten wissen. Dit houdt in dat je gegevens worden verwijderd door ons en, waar mogelijk, door alle verwerkingsverantwoordelijken aan wie wij je gegevens eerder openbaar hebben gemaakt. Het wissen van uw persoonsgegevens vindt alleen in bepaalde gevallen plaats. Deze gevallen zijn wettelijk voorgeschreven en staan vermeld in artikel 17 van de AVG.

Recht op beperking van de verwerking 

Je hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding geven zijn onder meer situaties waarin de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, maar er enige tijd nodig is om deze (on)nauwkeurigheid te beoordelen. Dit recht weerhoudt ons er niet van uw persoonsgegevens te blijven opslaan.

Recht op dataportabiliteit 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit betekent dat je ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij deze noodzakelijk zijn om de overeenkomst na te komen.
Je kunt zelf ook op elk moment toestemming intrekken door op de afmeldingslink in onze nieuwsbrief te klikken of je persoonlijke wensen aan te passen in je Mijn Prijsvrij account. Daarnaast kan je ook zelf de toestemming voor cookies aanpassen via www.prijsvrij.nl/cookies.

 

Wij zijn continue bezig onze dienstverlening te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke behoeften en wensen. Daardoor kan het voorkomen dat wij deze privacyverklaring moeten aanpassen als ontwikkelingen daarom vragen. De meest actuele privacyverklaring is altijd terug te vinden op deze pagina.

Binnen Prijsvrij.nl is er een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die erop toeziet dat wij je gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij nemen de benodigde technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Voor vragen en/of informatie kan je de functionaris bereiken via privacy@prijsvrij.nl.